Privacidad.

PROTECCIÓ DE DADES. La informació requerida és necessària per a gestionar la seua sol.licitud i participar en el procés selectiu. Si no facilita la mateixa no podrem atendre i gestionar la seua sol.licitud. Les dades personals facilitats seran tractats i podran incorporar-se als fitxers la titularitat i responsabilitat de les quals sobre el seu tractament l'ostenta l'Institut Valencià d'Atenció Social- Sanitària (IVASS), amb la finalitat de gestionar aquest procés, en l'ámbit de les funcions que té atribuïdes i en àmbit de les seues competències, i gestionar la seua participació en la mateixa, basant-se en la seua pròpia sol.licitud i consentiment. Les dades seran tractats durant els terminis legalment establits i seran conservats durant la gestió del procés selectiu, fins a la seua finalització, sent suprimits una vegada acabada la mateixa o quan sol.licite la seua baixa a excepció d'aquells que legal o contractualment siga necessari conservar. L'ompliment, firma i presentació de la seua sol.licitud i documentació adjunta, confirma el seu consentiment i autorització en aquest procés, així com per al registre i tractament de les seus dades, la seua inclusió en els fitxers precitats, i l'enviament/recepció de comunicacions electròniques o postals per part d'IVASS amb informació relacionada amb el procés selectiu en què ha sol.licitat participar. En qualsevol moment podrà desistir de la seua sol.licitud i revocar qualsevol consentiment atorgat per al tractament de les seues dades personals, sempre que això siga viable legal o contractualment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la sea retirada, així com exercir els drets legalment reconeguts sobre les seus dades personals, entre altres, els drets d'accés, rectificació i, si és el cas, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició, per mitjà de la presentació de la seua sol.licitud junt amb una còpia de la seua DNI o document equivalent que acredite la seua identitat a la direcció electrònica indicada a continuació o a la següent adreça postal: IVASS, Amadeo de Savoia, 2, CP 46010 València (Espanya). I això sense prejuí dels drets que li assistisquen per a formular qualsevol reclamacióen defensa dels seus drets i interessos davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si desitja més informació respecte d'això, contactar amb la nostra Delegada de Protecció de Dades o formular qualsevol sol.licitud o reclamació en esta matèria, por fer-ho a través de la següent direcció "privacidad_ivass@gva.es".