Preguntas frecuentes

Com es realitza una inscripció en borses extraordinàries? /Cómo se realiza una inscripción en bolsas extarordinarias?

Com es realitza una inscripció en procesos derivats de OPE? / ¿Cómo se realiza una inscripción en procesos derivados de OPE?

No tinc signatura digital puc inscriure'm? ¿No tengo firma digital ¿puedo inscribirme?

És necessari tenir un compte de correu electrònic? ¿Es necesario tener una cuenta de correo electrónico?

Quina importància té introduir el correu electrònic i el nombre de mòbil de forma correcta? ¿Qué importancia tiene introducir el correo electrónico y el número de móvil de forma correcta?

Què necessite per a Inscriure'm? ¿Qué necesito para Inscribirme?

Quins són les titulacions requerides per a cadascuna d'elles? ¿Cuáles son las titulaciones requeridas para cada una de ellas?

Puc posar més d'un telèfon, i correu electrònic? ¿Puedo poner más de un teléfono, y correo electrónico?

No puc adjuntar documentació. Quin pot ser el problema? No puedo adjuntar documentación. ¿Cuál puede ser el problema?

M'he equivocat en emplenar algun apartat de la inscripció. Què he de fer? Me he equivocado al cumplimentar algún apartado de la inscripción. ¿Qué tengo que hacer?

Tinc dubtes sobre la convocatòria, he llegit atentament les bases, he llegit les preguntes freqüents però no se m'ha aclarit la meua consulta. Tengo dudas sobre la convocatoria, he leído atentamente las bases, he leído las preguntas frecuentes pero no se me ha aclarado mi consulta.

Tengo una diversidad funcional. ¿Puedo solicitar alguna adaptación el día de la prueba?/ Tinc una diversitat funcional. Puc sol•licitar alguna adaptació el dia de la prova?

 

Cómo es realitza una inscripció en borses extraordinàries? / ¿Cómo se realiza una inscripción en bolsas extraordinarias?

El proceso de inscripción es sencillo. Las personas interesadas en formar parte de las bolsas de carácter extraordinario que se convoquen deberán entrar en el apartado "Puestos" y cumplimentar la solicitud de inscripción correspondiente siguiendo los pasos que en el proceso se suceden.

 Al cumplimentar la solicitud de inscripción deberán aportar, en formato PDF, la siguiente documentación: Fotocopia de DNI/ NIE o pasaporte y  documentación acreditativa de la titulación a o titulaciones requeridas para el desempeño de los puestos  y,  en su caso,  la documentación necesaria en relación con la acreditación de la situación de discapacidad.

Para formalizar la inscripción en la bolsa de carácter extraordinario no será necesario abonar tasa alguna.

Cumplimentada la solicitud de inscripción, las personas interesadas deberán firmarla y presentarla dentro del plazo de inscripción. El registro y la presentación de la solicitud se hará de forma telemática a través del siguiente enlace https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html, donde los candidatos y candidatas adjuntarán el  documento escaneado en formato pdf de la solicitud debidamente firmada (previa impresión de la solicitud y  rúbrica manual).

El procés d'inscripció és senzill. Les persones interessades a formar part de les borses de caràcter extraordinari que es convoquen hauran d'entrar en l'apartat "Llocs" i emplenar la sol·licitud d'inscripció corresponent seguint els passos que en el procés se succeeixen.

En emplenar la sol·licitud d'inscripció hauran d'aportar, en format PDF, la següent documentació: Fotocòpia de DNI/ NIE o passaport i documentació acreditativa de la titulació a o titulacions requerides per a l'acompliment dels llocs i, en el seu cas, la documentació necessària en relació amb l'acreditació de la situació de discapacitat.

Per a formalitzar la inscripció en la bossa de caràcter extraordinari no serà necessari abonar cap taxa.

Emplenada la sol·licitud d'inscripció, les persones interessades hauran de signar-la i presentar-la dins del termini d'inscripció. El registre i la presentació de la sol·licitud es farà de manera telemàtica mitjançant del següent enllaç https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html, on els candidats i candidates adjuntaran el document escanejat en format pdf de la sol·licitud degudament signada (prèvia impressió de la sol·licitud i rúbrica manual).

Com es realitza una inscripció en procesos derivats d'OPE? / ¿Cómo se realiza una inscripción en procesos derivados de OPE?

Cada candidat haurà d'entrar en l'apartat de “Llocs” i emplenar els camps indicats seleccionant la convocatòria de la qual sol•licite formar part, sense necessitat de signatura digital.

Cada candidato deberá entrar en el apartado de “Puestos” y cumplimentar los campos indicados seleccionando la convocatoria de la cual solicite formar parte, sin necesidad de firma digital.

No tinc signatura digital puc inscriure'm? No tengo firma digital ¿puedo inscribirme?

No necessita signatura digital per a la inscripció web, ja que haurà de signar els documents impresos i presentar-los per registre seguint les instruccions de la pàgina.

No necesita firma digital para la inscripción web, ya que deberá firmar los documentos impresos y presentarlos por registro siguiendo las instrucciones de la página.

És necessari tenir un compte de correu electrònic? ¿Es necesario tener una cuenta de correo electrónico?

És imprescindible, es comunicarà amb vostè mitjançant aquest mitjà. A més, el seu correu electrònic li permetrà accedir a el “Àrea de candidat/a” i recuperar la seua contrasenya en cas que s'oblide d'ella.

Es imprescindible, se comunicará con usted mediante este medio. Además, su correo electrónico le permitirá acceder al “Área de candidato/a” y recuperar su contraseña en caso de que se olvide de ella.

Quina importància té introduir el correu electrònic i el nombre de mòbil de forma correcta? ¿Qué importancia tiene introducir el correo electrónico y el número de móvil de forma correcta?

Aquests són els mitjans per a contactar amb les candidatures en cas d'anar avançant en el procés. Assegure's d'introduir-los de forma correcta. Durant el procés, no oblide el correu electrònic que ens ha facilitat.

Estos son los medios para contactar con las candidaturas en caso de ir avanzando en el proceso. Asegúrese de introducirlos de forma correcta. Durante el proceso, no olvide el correo electrónico que nos ha facilitado.

Què necessite per a Inscriure'm? ¿Qué necesito para Inscribirme?

Abans d'inscriure's és necessari llegir amb atenció les bases de la convocatòria a la qual vol presentar.

Antes de inscribirse es necesario leer con atención las bases de la convocatoria a la que quiere presentar.

Quins són les titulacions requerides per a cadascuna d'elles? ¿Cuáles son las titulaciones requeridas para cada una de ellas?

Vénen establides en la convocatòria publicada en el DOGV

Vienen establecidas en la convocatoria publicada en el DOGV

Puc posar més d'un telèfon, i correu electrònic? ¿Puedo poner más de un teléfono, y correo electrónico?

És obligatori posar almenys un telèfon mòbil, i el correu electrònic, en els espais predefinits. Vostè pot afegir un segon telèfon mòbil, i un telèfon fix, si ho desitja, en els camps predefinits.

Es obligatorio poner al menos un teléfono móvil, y el correo electrónico, en los espacios predefinidos. Usted puede añadir un segundo teléfono móvil, y un teléfono fijo, si lo desea, en los campos predefinidos.

No puc adjuntar documentació. Quin pot ser el problema? No puedo adjuntar documentación. ¿Cuál puede ser el problema?

Els documents per a adjuntar han d'estar en format pdf.

Los documentos para adjuntar tienen que estar en formato pdf.

M'he equivocat en emplenar algun apartat de la inscripció. Què he de fer? Me he equivocado al cumplimentar algún apartado de la inscripción. ¿Qué tengo que hacer?

Si encara no ha acabat el termini, haurà d'entrar en l'àrea de candidats amb l'email i contrasenya introduïts en la inscripció i modificar la dada que desitge. No oblide que ha de tornar a imprimir la sol•licitud amb la informació correcta.

Si todavía no ha acabado el plazo, deberá entrar en el área de candidatos con el email y contraseña introducidos en la inscripción y modificar el dato que desee. No olvide que debe volver a imprimir la solicitud con la información correcta.

Tinc dubtes sobre la convocatòria, he llegit atentament les bases, he llegit les preguntes freqüents però no se m'ha aclarit la meua consulta. Tengo dudas sobre la convocatoria, he leído atentamente las bases, he leído las preguntas frecuentes pero no se me ha aclarado mi consulta.

Dirigisca's a l'apartat de Consultes / Consultas” i faça'ns arribar els seus dubtes.

Diríjase a la apartado de “Consultes / Consultas” y háganos llegar sus dudas.

Tengo una diversidad funcional. ¿Puedo solicitar alguna adaptación el día de la prueba?/ Tinc una diversitat funcional. Puc sol•licitar alguna adaptació el dia de la prova?

Las personas con diversidad funcional, que soliciten medidas de adaptación para la realización de las pruebas deberán señalar en la solicitud de inscripción el tipo de diversidad funcional: (F) Física, (P) Psíquica, (S) Sensorial. Asimismo, podrán solicitar las medidas de adaptación que necesiten de acuerdo con la siguiente clasificación: 1) Eliminación de barreras arquitectónicas y mesa adaptada a la silla de ruedas. 2) Ampliación del tiempo de duración de la prueba. 3) Aumento del tamaño de los caracteres del cuestionario, por dificultad de visión 4) Necesidad de intérprete, debido a sordera 5) Sistema braille de escritura, o ayuda de una persona por invidente 6) Otras, especificando cuales

Les persones amb diversitat funcional, que sol•liciten mesures d'adaptació per a la realització de les proves hauran d'assenyalar en la sol•licitud d'inscripció el tipus de diversitat funcional: (F) Física, (P) Psíquica, (S) Sensorial. Així mateix, podran sol•licitar les mesures d'adaptació que necessiten d'acord amb la següent classificació: 1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes. 2) Ampliació del temps de duració de la prova. 3) Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió 4) Necessitat d'intèrpret, a causa de sordesa 5) Sistema braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per invident 6) Unes altres, especificant quals