Preguntas frecuentes

 

Com es realitza una inscripció? / ¿Cómo se realiza una inscripción?

No tinc signatura digital puc inscriure'm? ¿No tengo firma digital ¿puedo inscribirme?

És necessari tenir un compte de correu electrònic? ¿Es necesario tener una cuenta de correo electrónico?

Quina importància té introduir el correu electrònic i el nombre de mòbil de forma correcta? ¿Qué importancia tiene introducir el correo electrónico y el número de móvil de forma correcta?

Què necessite per a Inscriure'm? ¿Qué necesito para Inscribirme?

Quins són les titulacions requerides per a cadascuna d'elles? ¿Cuáles son las titulaciones requeridas para cada una de ellas?

Puc posar més d'un telèfon, i correu electrònic? ¿Puedo poner más de un teléfono, y correo electrónico?

No puc adjuntar documentació. Quin pot ser el problema? No puedo adjuntar documentación. ¿Cuál puede ser el problema?

M'he equivocat en emplenar algun apartat de la inscripció. Què he de fer? Me he equivocado al cumplimentar algún apartado de la inscripción. ¿Qué tengo que hacer?

Què s'ha de fer una vegada enviada la inscripció a través d'Internet? ¿Qué se debe hacer una vez enviada la inscripción a través de Internet?

On puc presentar els annexos després de la inscripció web? ¿Dónde puedo presentar los anexos tras la inscripción web?

Cuál es el plazo para presentar la solicitud de inscripción? Quin és el termini per a presentar la sol•licitud d'inscripció?

Tinc què presentar alguna documentació en paper? ¿Tengo qué presentar alguna documentación en papel?

Tinc dubtes sobre la convocatòria, he llegit atentament les bases, he llegit les preguntes freqüents però no se m'ha aclarit la meua consulta. Tengo dudas sobre la convocatoria, he leído atentamente las bases, he leído las preguntas frecuentes pero no se me ha aclarado mi consulta.

Com es fa efectiu l'abonament de la taxa dels drets d'examen? ¿Cómo se hace efectivo el abono de la tasa de los derechos de examen?

Per què motius puc obtindre una exempció de l'abonament dels drets d'examen? ¿Por qué motivos puedo obtener una exención del abono de los derechos de examen?

Tengo una diversidad funcional. ¿Puedo solicitar alguna adaptación el día de la prueba?/ Tinc una diversitat funcional. Puc sol•licitar alguna adaptació el dia de la prova?

 

 

 

 

Com es realitza una inscripció? / ¿Cómo se realiza una inscripción?

Cada candidat haurà d'entrar en l'apartat de “Inscripció OPE / Inscripción OPE” i emplenar els camps indicats seleccionant la convocatòria de la qual sol•licite formar part, sense necessitat de signatura digital.

Cada candidato deberá entrar en el apartado de “Inscripció OPE / Inscripción OPE” y cumplimentar los campos indicados seleccionando la convocatoria de la cual solicite formar parte, sin necesidad de firma digital.

No tinc signatura digital puc inscriure'm? No tengo firma digital ¿puedo inscribirme?

No necessita signatura digital per a la inscripció web, ja que haurà de signar els documents impresos i presentar-los per registre seguint les instruccions de la pàgina.

No necesita firma digital para la inscripción web, ya que deberá firmar los documentos impresos y presentarlos por registro siguiendo las instrucciones de la página.

És necessari tenir un compte de correu electrònic? ¿Es necesario tener una cuenta de correo electrónico?

És imprescindible, es comunicarà amb vostè mitjançant aquest mitjà. A més, el seu correu electrònic li permetrà accedir a el “Àrea de candidat/a” i recuperar la seua contrasenya en cas que s'oblide d'ella.

Es imprescindible, se comunicará con usted mediante este medio. Además, su correo electrónico le permitirá acceder al “Área de candidato/a” y recuperar su contraseña en caso de que se olvide de ella.

Quina importància té introduir el correu electrònic i el nombre de mòbil de forma correcta? ¿Qué importancia tiene introducir el correo electrónico y el número de móvil de forma correcta?

Aquests són els mitjans per a contactar amb les candidatures en cas d'anar avançant en el procés. Assegure's d'introduir-los de forma correcta. Durant el procés, no oblide el correu electrònic que ens ha facilitat.

Estos son los medios para contactar con las candidaturas en caso de ir avanzando en el proceso. Asegúrese de introducirlos de forma correcta. Durante el proceso, no olvide el correo electrónico que nos ha facilitado.

Què necessite per a Inscriure'm? ¿Qué necesito para Inscribirme?

Abans d'inscriure's és necessari llegir amb atenció les bases de la convocatòria a la qual vol presentar.

Antes de inscribirse es necesario leer con atención las bases de la convocatoria a la que quiere presentar.

Quins són les titulacions requerides per a cadascuna d'elles? ¿Cuáles son las titulaciones requeridas para cada una de ellas?

Vénen establides en la convocatòria publicada en el DOGV

Vienen establecidas en la convocatoria publicada en el DOGV

Puc posar més d'un telèfon, i correu electrònic? ¿Puedo poner más de un teléfono, y correo electrónico?

És obligatori posar almenys un telèfon mòbil, i el correu electrònic, en els espais predefinits. Vostè pot afegir un segon telèfon mòbil, i un telèfon fix, si ho desitja, en els camps predefinits.

Es obligatorio poner al menos un teléfono móvil, y el correo electrónico, en los espacios predefinidos. Usted puede añadir un segundo teléfono móvil, y un teléfono fijo, si lo desea, en los campos predefinidos.

No puc adjuntar documentació. Quin pot ser el problema? No puedo adjuntar documentación. ¿Cuál puede ser el problema?

Els documents per a adjuntar han d'estar en format pdf.

Los documentos para adjuntar tienen que estar en formato pdf.

M'he equivocat en emplenar algun apartat de la inscripció. Què he de fer? Me he equivocado al cumplimentar algún apartado de la inscripción. ¿Qué tengo que hacer?

Si encara no ha acabat el termini, haurà d'entrar en l'àrea de candidats amb l'email i contrasenya introduïts en la inscripció i modificar la dada que desitge. No oblide que ha de tornar a imprimir la sol•licitud amb la informació correcta.

Si todavía no ha acabado el plazo, deberá entrar en el área de candidatos con el email y contraseña introducidos en la inscripción y modificar el dato que desee. No olvide que debe volver a imprimir la solicitud con la información correcta.

Què s'ha de fer una vegada enviada la inscripció a través d'Internet? ¿Qué se debe hacer una vez enviada la inscripción a través de Internet?

Una vegada emplenada la sol•licitud a través de la pàgina web s'haurà d'imprimir i presentar signada per registre dins del termini de presentació de sol•licituds. Recorde que per a poder inscriure's en el procés selectiu té que completar fins al final la sol•licitud que apareixerà successivament i que no haurà conclòs el procés fins no haver-hi imprés la sol•licitud en format pdf que es crearà automàticament.

Una vez cumplimentada la solicitud a través de la página web se deberá imprimir y presentar firmada por registro dentro del plazo de presentación de solicitudes. Recuerde que para poder inscribirse en el proceso selectivo tiene que completar hasta el final la solicitud que aparecerá sucesivamente y que no habrá concluido el proceso hasta no haber impreso la solicitud en formato pdf que se creará automáticamente.

On puc presentar els annexos després de la inscripció web? ¿Dónde puedo presentar los anexos tras la inscripción web?

Els annexos es poden presentar en els següents registres: IVASS Elx Alacant: C/ Emilio Hernández Selva, 117-03206-Elx IVASS València: C/ Amadeu de Savoia, 2-46010-València IVASS Castelló: C/ Tenerías, 43, sota-12003- Castelló de la Plana IVASS València: Avinguda del Port, 108 També es podran presentar els annexos en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Los anexos se pueden presentar en los siguientes registros: IVASS Elche Alicante: C/ Emilio Hernández Selva, 117-03206-Elche IVASS Valencia: C/ Amadeo de Saboya, 2-46010-Valencia IVASS Castellón: C/ Tenerías, 43, bajo-12003- Castellón de la Plana IVASS Valencia: Avenida del Puerto, 108 También se podrán presentar los anexos en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

Cuál es el plazo para presentar la solicitud de inscripción? Quin és el termini per a presentar la sol•licitud d'inscripció?

El plazo de presentación de la solicitud de inscripción está indicado en la convocatoria del proceso selectivo (20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat).

El termini de presentació de la sol•licitud d'inscripció està indicat en la convocatòria del procés selectiu (20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat).

Tinc què presentar alguna documentació en paper? ¿Tengo qué presentar alguna documentación en papel?

Només s'ha de presentar en paper la sol•licitud després de la inscripció pel portal, prèviament s'ha d'escanejar i adjuntar el document que justifique l'abonament de la taxa dels drets d'examen tal com es requereix en la convocatòria del procés selectiu.

Solo se debe presentar en papel la solicitud tras la inscripción por el portal, previamente se debe escanear y adjuntar el documento que justifique el abono de la tasa de los derechos de examen tal y como se requiere en la convocatoria del proceso selectivo.

Tinc dubtes sobre la convocatòria, he llegit atentament les bases, he llegit les preguntes freqüents però no se m'ha aclarit la meua consulta. Tengo dudas sobre la convocatoria, he leído atentamente las bases, he leído las preguntas frecuentes pero no se me ha aclarado mi consulta.

Dirigisca's a l'apartat de “Consultes / Consultas” i faça'ns arribar els seus dubtes.

Diríjase a la apartado de “Consultes / Consultas” y háganos llegar sus dudas.

Com es fa efectiu l'abonament de la taxa dels drets d'examen? ¿Cómo se hace efectivo el abono de la tasa de los derechos de examen?

Punxar sobre el link corresponent en l'apartat inscripció. Emplenar el model de taxa. Una vegada emplenat el model de taxa, s'ha d'imprimir el document i fer efectiu el pagament de la taxa en una de les entitats bancàries col•laboradores que figuren en el model de taxa. En emplenar-ho tinga en compte les següents equivalències en relació amb el grup professional: GRUP A1= GRUP A -----TAXA 30 € GRUP A2= GRUP B------TAXA 25 € Una vegada ingressada la taxa en qualsevol de les entitats bancàries col•laboradores que figuren en el model haurà d'escanejar el document justificatiu de l'abonament i annexar-lo en el moment d'emplenar la inscripció.

Pinchar sobre el link correspondiente en el apartado inscripción. Cumplimentar el modelo de tasa. Una vez cumplimentado el modelo de tasa, se debe imprimir el documento y hacer efectivo el pago de la tasa en una de las entidades bancarias colaboradoras que figuran en el modelo de tasa. Al cumplimentarlo tenga en cuenta las siguientes equivalencias en relación con el grupo profesional: GRUPO A1= GRUPO A -----TASA 30 € GRUPO A2= GRUPO B------TASA 25 € Una vez ingresada la tasa en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que figuran en el modelo deberá escanear el documento justificativo del abono y anexarlo en el momento de cumplimentar la inscripción.

Per què motius puc obtindre una exempció de l'abonament dels drets d'examen? ¿Por qué motivos puedo obtener una exención del abono de los derechos de examen?

a) Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%. b) Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. c) Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50% de l'import total de la taxa. d) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

a) Las personas con diversidad funcional igual o superior al 33 % b) Los miembros de familias numerosas o monoparentales de categoría especial. c) Los miembros de familias numerosas o monoparentales de categoría general disfrutarán de una bonificación del 50 % del importe total de la tasa. d) Las víctimas de actos de violencia sobre la mujer que acrediten esta condición mediante cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 9.1 y 9.2 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Tengo una diversidad funcional. ¿Puedo solicitar alguna adaptación el día de la prueba?/ Tinc una diversitat funcional. Puc sol•licitar alguna adaptació el dia de la prova?

Las personas con diversidad funcional, que soliciten medidas de adaptación para la realización de las pruebas deberán señalar en la solicitud de inscripción el tipo de diversidad funcional: (F) Física, (P) Psíquica, (S) Sensorial. Asimismo, podrán solicitar las medidas de adaptación que necesiten de acuerdo con la siguiente clasificación: 1) Eliminación de barreras arquitectónicas y mesa adaptada a la silla de ruedas. 2) Ampliación del tiempo de duración de la prueba. 3) Aumento del tamaño de los caracteres del cuestionario, por dificultad de visión 4) Necesidad de intérprete, debido a sordera 5) Sistema braille de escritura, o ayuda de una persona por invidente 6) Otras, especificando cuales

Les persones amb diversitat funcional, que sol•liciten mesures d'adaptació per a la realització de les proves hauran d'assenyalar en la sol•licitud d'inscripció el tipus de diversitat funcional: (F) Física, (P) Psíquica, (S) Sensorial. Així mateix, podran sol•licitar les mesures d'adaptació que necessiten d'acord amb la següent classificació: 1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes. 2) Ampliació del temps de duració de la prova. 3) Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió 4) Necessitat d'intèrpret, a causa de sordesa 5) Sistema braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per invident 6) Unes altres, especificant quals